Etikai kódex


1. A mediátor tiszteletben tart minden emberi értéket, méltóságot, egyediséget és az emberi jogokat.
2. A mediátor biztosítja a vitában álló felek egyenlő viszonyát, a vitában kiegyensúlyozottságot biztosít.
3. A mediátor nemre, korra, társadalmi, faji és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint minden egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végzi munkáját.
4. A mediátor joga és kötelessége felhívni a döntéshozók, a kormányzat, a társadalom vagy az egyes intézmények figyelmét mindarra, ami gátolja szakmai tevékenységét.
5. A mediátor elfogadja, hogy minden szakma kompetenciája véges.
6. A mediátor szakmai tevékenysége során a titoktartás és az információk felelős kezelését - az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően - köteles végezni. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyag, az azokból kikövetkeztethető információkra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.
7. A mediátor felelős azért, hogy a munkáját a szakmai előírásoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon végezze, a munkájára vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat ismerje és alkalmazza.
8. Tartsa be a szakmai protokoll és etikett szabályait.
9. A mediátort a személyes példamutatás, folyamatos önképzés jellemzi, aki képes bizalmat kelteni és biztonságot sugárzó légkört kialakítani.
10. A mediációs kliens függőségi helyzetével nem élhet vissza, vele együttműködik - közösen végiggondolják az együttműködés menetét, formáját, várható következményeit - annak érdekében, hogy a kliens autonóm döntést hozhasson.
11. Összeférhetetlen a mediációs munkában a mediátor és a kliens közötti rokoni, baráti, munkatársi, szerelmi, üzleti kapcsolat.
12. Borravaló, ajándék bármely személytől, bármely célból történő elfogadása, illetve bármely személy részére történő juttatása elfogadhatatlan.
13. A mediátort távolléte esetén nem lehet helyettesíteni, tekintettel a klienssel kialakult bizalmon alapuló kapcsolatára.
14. A mediátor csak olyan munkafeltételeket fogadhat el, amelyek lehetővé teszik számára a szakmai és etikai követelmények betartását.
15. A mediátor nem vállalhat olyan esetet, amelyben szakmai tevékenységét visszaélésre, vagy emberellenes célokra használhatják fel.
15. A mediátor köteles, hogy feladatai ellátására alkalmas állapotban kerüljön közvetlen kliensközelbe.
16. A mediátor joga és kötelessége szakmai fejlődése érdekében részt venni szakmai továbbképzéseken, előadásokon, szemináriumokon, szupervízión, stb.
17. A mediátor szakterületének megfelelő szakmai szakanyagokat adekvát módon használja, rendszeresen frissíti tudását, szükség esetén szakmai oktatója, illetve más szakmai konzulens segítségét kéri.
18. A mediátor köteles a kliensek jogszabály szerinti nyilvántartandó adatait, illetve az ügy szempontjából lényeges egyéb adatokat felvenni és kezelni.
19. Az ülések lényegi eseményeit jegyzőkönyvben összefoglalni és a megállapodásokat rögzíteni.
20. A mediátor köteles információt nyújtani akkor, ha azokat igazságszolgáltatási vagy államigazgatási szervek kérik, s erről köteles tájékoztatni ügyfeleket.
21. A mediátor a jogosult szervek felé a dokumentációt az ügyfelek jóváhagyásával küldheti el.
22. Más mediátorokkal való kapcsolat a legmagasabb fokú együttműködésen és szakmaiságon alapul.
23. Tiszteletben tartja a kollégák szakmaiságát, emberi méltóságát, becsületét, a kollégákkal szembeni kompetencia határokat, az övétől eltérő véleményét, munkamódszerét. Kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot.
24. A felek jogi képviselői is részt vehetnek a mediációs ülésen, de az Etikai Kódex ide vonatkozó szabályai rájuk is érvényesek.
25. Amennyiben jogi képviselők részt vesznek a mediációs ülésen, ezt csak kizárólagosan megfigyelőként tehetik.
26. A mediátor az ügyfelek kérésére lehetőséget biztosíthat a jogi képviselővel való konzultációra. Erre az időre az ülést megszakítva szünetet rendelhet el.
27. A mediátorok bírósági és államigazgatási eljárásokban tanúként nem vesznek részt.
28. A mediátor szükség esetén együttműködhet az ügyben érintett intézményekkel.
29. Közösen gondolják végig az együttműködés menetét és formáját.
30. A mediátor közszereplést vállalva minden esetben a nyilvánosság előtt közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében (egyén, munkahely, szakma) nyilatkozik vagy cselekszik.
31. A mediátor legyen képes esztétikus, zavaró tényezőktől mentes kommunikatív szempontból kielégítő környezetet biztosítani.
32. A mediátor legyen képes alkalmazni a helyzetnek megfelelő metakommunikációs technikákat, az aktív hallgatás és az értő figyelem technikáit, a célzott beszélgetés módszerét.
33. A mediátor legyen képes a kliensek szókincsének és intelligenciájának megfelelő verbális kommunikáció és jó retorikai technika alkalmazására, a verbális és nonverbális kommunikáció összehangolására.
34. A mediátor rendelkezzen reális önismerettel és az önkorrekció képességével.
35. A mediátor legyen képes saját gyakorlata során az emberi méltóságot, az önbecsülést, a tartást, az empátiát, az előítélet mentességet, a tisztességet, a tiszteletet, szolidaritást, pártatlanságot megvalósítani és közvetíteni.
36. A mediátor rendelkezzen konfliktuskezelési képességgel és ezeket munkája során használja fel.
37. A mediátor munkája során a klienst egyenrangúként kezelje és fogadja el, motiválja és vezesse az ügy pozitív kimenetele irányában.
38. A mediátor, ha munkája közben, érintetté válik, akkor a mediációs folyamatot átadják kollégájuknak.